Regulamin porad sms
Dodane przez DarekD dnia Luty 25 2011 11:14:14
Regulamin serwisu
Ciekawy Ogród


1.Firma Ciekawy Ogród z siedzibą w Teodorówce 7 38-450 Dukla ogłasza zasady działania strony „porady ogrodnicze” zwanego w dalszej części „Porady” dostępnej dla wszystkich mieszkańców Polski.
2.Informacje o Poradach i ich zasadach będą umieszczone na stronie internetowej http://www.ciekawyogrod.bnx.pl/news.php
3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Porad.
4.niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej http://www.ciekawyogrod.bnx.pl/news.php oraz w siedzibie Organizatora.
5. Użytkownicy korzystający z Porad wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Porad wyłącznie dla potrzeb niniejszej Strony, w tym dla potrzeb postępowania reklamacyjnego. Przetwarzaniu podlegać będą dane określone w Art. 3
6. Dane osobowe Użytkowników Porad będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia.
7. Prawo do korzystania z Porad ma każda osoba fizyczna, która posiada telefon komórkowy wyposażony w funkcje wysyłania sms.

Artykuł 2
Zasady korzystania z Porad

1. Osoby chcące skorzystać z Porady i spełniające warunki określone w regulaminie muszą wysłać na numer 72480 sms o treści ISR.OGROD
2. W ciagu 24 godzin z osobą która wysłała sms-a skontaktuje się specjalista w celu udzielenia porady z dziedziny ogrodnictwa.
3. Koszt każdego sms-a wysłanego na nr 72480 wynosi 2,46zł brutto.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieudzielenia porady w przypadku gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub gdy nie będzie miał włączonego telefonu przed okresem ważności wiadomości wynoszącym 24 godziny.
b) problemy w funkcjonowaniu jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których nie dało się przewidzieć lub których nie dało się zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM.
c) przerwy w funkcjonowaniu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd , wymiana sprzętu)
d) za działania i zaniechania operatorów GSM.

Artykuł 3
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Poradami należy składać do właściciela strony firmy Ciekawy Ogród w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyn reklamacji. Reklamacje można wysyłać na maila apa1@o2.pl lub listem poleconym na adres siedziby firmy Teodorówka 7 38-450 Dukla.
2. Reklamacja powinna zawierać imię , nazwisko , nr telefonu użytkownika oraz opis problemu i datą jego wystąpienia.
3. Reklamacje przesyłane po terminie 14 dni nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
6. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

Artykuł 4
Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja związana z Poradami przechowywana będzie przez organizatora przez okres 1 roku od daty skorzystania z Porady, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być przechowywana przez dłuższy, określony przepisami, okres czasu.

Teodorówka dnia 3.03.2011r